Members

EX1
Group leader:Nan-Lin Wang

Members:Duo Jin,Zhao-Jia Chen,Jian-Lin Luo,Peng Zheng,Shan-Shan Miao,You-Guo Shi,Gang Xu

Students:Zhi-Guo Chen,Xiao-Dong Zhang,Rui-Hua Yuan,Tao Dong,Bing Cheng,Bing-Feng Hu
EX2
Group leader:Yun-Ping Wang

Members:Dian-Lin Zhang,Shao-Kui Su,Xiao-Hui Song

Students:Rui-Yuan Liu,Yan Cui
EX3
Group leader:Li Lu

Members:Xiu-Nian Jing,Shan-Lin Li,Guang-Tong Liu,Jie-Fan

Students:Zhen-Bin Tan,Li Ma,Fan Yang,Fan-Ming Qu,Jun Chen,Jie Shen,Yue Ding
EX4
Group leader:Wei-Hua Wang

Members:Hai-Yang Bai,Ming-Xiang Pan,De-Qian Zhao,Ping Wen,Xue-Kui Xi,Da-Wei Ding,Bin-Bin Wang

Students:Xing-Xiang Xia,Kun Zhao,Jun Yi,Hai-Bin Yu,Hai-Long Peng,Hai-Bo Ke,Chen-Chen Yuan,Dong Meng,Jun-Tao Huo,Zheng Wang,Li-Shan Huo,Wei Jiao,Bo Huang,Jiang Ma,Xuan-Qiao Gao
EX5
Group leader:Chang-Qing Jin

Members:Qing-Qing Liu,Xian-Cheng Wang,Jin-Long Zhu,Shao-Min Feng

Students:Yu-Xi Lu,Si-Jia Zhang,Wen Liang,Ren-Ze Yu,Zheng Deng,Wei Han,Kan Zhao,Jun-Jie Wu,Jie Zhu,Xiang Li,Pan-Pan Kong
EX7
Group leader:Hong Ding

Members:Qi Wu,Jing Dong,Tian Qian,Shi-Ying Dong,Wen-Yi Geng,Lei Yan,Pierre Richard,Mu Li(Secretary),Li Jia

Students:Ying-Bo Shi,Nan Xu,Xiao-Ying Wang,Yao-Bo Huang,Wan-Dong Kong,Peng Zhang,Hu Miao
EX8
Group leader:Shu-Heng Pan

Members:

Students:

 

 
Key Laboratory of Extreme Conditions Physics, Institute of Physics, CAS
P.O. Box 603, Beijing 100190, P. R, China
Tel:086-10-82649152 Fax:086-10-82640223
Refresh time 22:30 February28,2011
This website requires Internet Explorer 6.0+, best view with resolution 1024x768