Members

EX1
Group leader:Jianlin Luo

Members:Ping Zheng,Pu Wang,Zhiguo Chen,Gang Li,Xinbo Wang
EX4
Group leader:Weihua Wang

Members:Haiyang Bai,Mingxiang Pan,Deqian Zhao,Dawei Ding,Yonghao Sun,Baoan Sun
EX4i
Group leader:Yanhui Liu

Members:Ping Wen,Cao Wang
EX5
Group leader:Changqing Jin

Members:QingQing Liu,XianCheng Wang,ShaoMin Feng,Sijia Zhang,Zheng Deng,Runze Yu
EX6
Group leader:Jinguang Cheng

Members:Youwen Long,Xiaohui Yu,Bosen Wang,Fang Hong
EX7
Group leader:Hong Ding

Members:Qi Wu,Tian Qian,Lei Yan,Yujie Sun,Jing Dong,Chenxia Yun,Shiying Dong,Jinpeng Xu
EX8
Group leader:Shuheng Pan

Members:Fang Yang,Hanqing Mao,Xuejin Liang,Tong Guan,Rui Wu
EX9
Group leader:Yifeng Yang

Members:Peijie Sun,Lixin Cao
EX10
Group leader:Youguo Shi

Members:Zheng Li,Shanshan Miao,Hai Feng

 

 
Key Laboratory of Extreme Conditions Physics, Institute of Physics, CAS
P.O. Box 603, Beijing 100190, P. R, China
Tel:086-10-82649152 Fax:086-10-82640223
Refresh time 22:30 March29,2020
This website requires Internet Explorer 6.0+, best view with resolution 1024x768